Poučení o zpracování osobních údajů pro uživatele webu Althanský hostinec (dále jen „Poučení“)

Web Althanský hostinec zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s užíváním webu Althanský hostinec poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Althanský hostinec, Jaroslava Molíková, se sídlem Milíčovice 1, 669 02, IČO: 49954458 (také jen „Althanský hostinec“), e-mail: althanskyhostinec@gmail.com, webová stránka: https://www.althanskyhostinec.cz/.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Althanský hostinec zpracovává osobní údaje poskytnuté jí uživatelem webu prostřednictvím formulářů:

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • jméno
  • příjmení,
  • adresa,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo.

Althanský hostinec nezpracovává žádné osobní citlivé údaje, zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení).

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění komunikace s klienty pensionu, zejména pak zjišťování podrobností o restauraci a ubytování a nezávazné rezervace ubytování a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Althanskému hostinci udělil návštěvník.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od návštěvníků prostřednictvím formulářů, kde souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a návštěvník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslání požadavku na výše zmíněnou e-mailovou adresu.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Althanskému hostinci, může Althanský hostinec zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Althanský hostinec, a to v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Althanský hostinec takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Althanským hostincem je uveden níže:

  • Milan Lund, se sídlem Stará 98/18, 602 00, Brno, IČO: 03639720

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na dobu 10 let nebo pokud sám návštěvník webu nezadá požadavek ke zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu althanskyhostinec@gmail.com.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje Althanský hostinec zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Althanský hostinec se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Althanský hostinec povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Althanského hostince potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Althanský hostinec o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Althanského hostince.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Althanského hostince námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Althanského hostince nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Althanského hostince.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Althanského hostince a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat na althanskyhostinec@gmail.com, rádi odpovíme.